Homestylist

Poem - Dikt - Indifferent - Likgiltighet
 

English further down...

Popstjärnor, skådespelare, musiker, presidenter och politiker,

som inte bryr sig om sina beslut,

som hänsynslöst offrar barn för egen vinning,

politikern och presidenten offrar barnen bara för att få eliminera en terrorist här och där,

popstjärnan, musikern och skådespelaren som hänsynslöst marknadsför droger i sociala medier,

vi lever i en värld utan medkänsla, utan empati, utan tanke om din nästa, utan samvete,

för de oskyldiga, de naiva, de är dem som drabbas,

mitt i krigets hjärta lever barnen med politikernas och presidenternas beslut,

mitt i sociala medier exponeras barnen för drogerna och en del börjar droga p.g.a. det,

egoism råder i popstjärnors, skådespelare och musikers stenhjärtan,

är de alla i ondskans klor, uppslukade av sin egoism?

mänskligheten försvann när ett barn var okej att offras, bara för att tjäna pengar på marknadsföring av droger, bara för att marknadsföra ohälsosamma droger i sociala medier,

mänskligheten försvann för varje beslut att offra ett barn för att mörda en terrorist,

jag bryr mig inte om era val, dem är fel,

stater är värre terrorister än terroristerna själva,

artisterna, stjärnorna, musikerna, skådespelarna borde inte tillåtas marknadsföra sina droger i sociala medier,

men vem bryr sig?

Ett barn eller en tonåring till som dör av bomber, kulor eller droger spelar ju ingen roll?

Drogerna kan vara inkörsporten till terrorism, om du inte visste det,

Facebook, Google, Periscope, SnapShat osv. Alla är skyldiga till varje formad terrorist, tillsammans med artister, skådespelare, musiker, stjärnor, politiker och presidenter, varenda en.

Du är skyldig, om du gett artisterna, stjärnorna, musikerna, skådespelarna pengar så de fått ära och berömmelse och kan få medieexponering för sina drogmissbruk,

Du är skyldig, som röstat fram politiker och presidenter, som dödar barn för att få döda en terrorist,

hela världen är skyldig om alla fortsätter titta på och inte säger nej,

jag säger nej,

sluta marknadsföra droger,

sluta döda barn,

sluta utveckla krigssystem,

sluta utveckla mörk teknik som i slutändan gör det möjligt att döda, förfölja och ta allas integritet,

säg nej,

kom med i fighten,

gör din röst hörd,

du behövs, du räknas,

varje röst räknas.

Skrivet av homestylisten.wordpress.com. Upphovsrätt tillhör homestylisten.wordpress.com. Texten får inte kopieras.

Pop stars, actors, musicians, presidents and politicians,

That do not care about their descisions,

Ruthlessly they sacrifice children for their own gain,

The politician and president sacrifice the children just to eliminate a terrorist here and there,

Pop stars, musicians and actors ruthlessly market drugs in social media,

We live in a world with no compassion, without any concern for your next, without conscience,

For the innocent, the naive, they are the ones caught in the line of fire,

In the middle of the heart of war the children live with the consecvenses of the politicans and presidents decisions,

In the middle of social media the children are exposed for drugs and some start doing drugs because of that,

Egoism rules the pop stars, actors and musicians stone hearts,

Are they all in the claws of evil, consumed by their own egoism?

Humanity walked out the door when it was okay to sacrifice a child, just to promote drugs in social media, just to promote unhealthy drug abuse in social media,

Humanity disapeared with each decision to sacrifice a child just to murder a terrorist,

I don’t care about your reasons, they are wrong,

States are more worse than the terrorists have ever been,

The artists, the stars, the pop stars, the musicians, the actors shouldn’t be allowed to promote drugs in social media,

But you don’t seem to care?

One child or teenager less, that dies from bombs, bullets or drugs really doesn’t matter does it?

Drugs can be the gateway to terrorism, didn’t you know that?

Facebook, Google, Periscope, SnapShat etcetera. Are all guilty together with the artists, actors, musicians, stars, politicians and presidents, every one of them,

You are guilty, when you gave the artists, the stars, the musicians, the actors money and fame so they may do their media advirtisments for drugs and drug addicitions,

You are gulity for voting for these politicians and presidents, those that kill children, just to kill a terrorist,

The whole world is guilty if they silently continue to look and do not say no,

I say no,

Stop promoting drugs,

Stop killing children,

Stop developing war machines,

Stop developing dark technologies that end up killing, stalk and take everyones integrity away,

Say no,

Join the fight,

Make your voice heard,

You are needed, you count,

Every vote counts,

Copyright of film, art, photo and poem(text) belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). You have no rights to copy, quote parts och complete poem, art, film or photo. You are free to watch and read here on my chosen media. You are free to link to this website. Thanks.

Upphovsrätten för film, bild, foto och dikt(text) tillhör Homestylist, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Du har inga rättigheter att kopiera bilder, text, dikt, film eller annat innehåll på min sida. Du får fritt titta på mina valda medier och du får fritt länka till dina hemsida. Tack på förhand.

Källa bild:

pixabay.com